Twarz

Lena Lashes Professional

Marka Lena Lashes Pro­fes­sio­nal powstała z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Sty­list­kach. Głów­nym celem było stwo­rze­nie nie­zwy­kle lek­kich i deli­kat­nych rzęs, dają­cych uczu­cie luk­susu.