regulamin

Regulamin współpracy z firmą Montem Media Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portali internetowych należących do firmy Montem Media Sp. z o.o. oraz ofert przedstawianych w publikacjach drukowanych.

§1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych należących do firmy Montem Media Sp. z o.o. oraz ofert przedstawianych w publikacjach drukowanych. Poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego Regulamin staje się integralną częścią zawartej Umowy o emisje reklamy (reklam) lub innych świadczeń reklamowych.
  2. Właścicielem serwisów i wydawcą publikacji drukowanych jest Firma Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na ulicy Leszczynowej 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000607654.
  3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  Firma Montem Media lub Operator – Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Leszczynowa 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000607654.
  Serwis internetowy – strony www należąca do Firmy Montem Media.
  Zamawiający lub Klient – spółka, osoba posiadająca działalność gospodarczą, osoba fizyczna przesyłająca zamówienie zamieszczająca treści informacyjne i promocyjne w serwisach internetowych i/lub publikacjach drukowanych.
  Materiał informacyjny – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające być zamieszczone na portalach i/lub w materiałach drukowanych.
  Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone na portalach i/lub publikacjach drukowanych.
  Zamówienie - przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną, faxem, listem lub sms-em zakupu usługi lub produktu sprzedawanego przez Firmę Montem Media za cenę wskazaną w potwierdzeniu zakupu wysłanym do klienta przez pracownika Firmy Montem Media. Zamówienie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz słowo potwierdzające zakup produktu lub usługi.
  4. Korzystanie z Serwisów internetowych w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Firmy Montem Media.
  5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisów internetowych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
  6. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisach internetowych i publikacjach drukowanych materiałów dostarczonych przez klienta.
  7. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisów internetowych, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
  8. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Firmę Montem Media w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisów internetowych, ze skutkiem co do umów zawartych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

  §2 - POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 2. Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe i dane firmy są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Firmę Montem Media swoich danych osobowych oraz danych firmy, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu internetowego i/lub publikacji drukowanych oraz do korzystania przez Firmę Montem Media z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.
  2. Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Klientem a Firmą Montem Media oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisów internetowych i/lub publikacji drukowanych, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Firmy Montem Media oraz poszanowania dobrych obyczajów. Zamawiający oświadcza, że przekazując jakiekolwiek materiały w chwili przesyłania będzie posiadał pełne prawo do ich wykorzystywania i udostępniania osobom trzecim, a w szczególności, że nie będzie w tym zakresie naruszał praw osób trzecich.
  3. Zamawiający może nie wyrazić zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora danych osobowych oraz innych danych handlowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników. W tym celu do zamówienia Klient powinien dopisać sformułowanie „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych” Powyższe nie dotyczy przetwarzania takich danych w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy oraz dla celów podatkowych.
  4. Przesyłając drogą elektroniczną, faxem, listem lub sms-em potwierdzenie zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail z którego zostało wysłane potwierdzenie zamówienia komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisów internetowych, publikacji drukowanych należących do Firmy Montem Media oraz jej Klientów. W przypadku zamówień innych niż e-mailowe Operator wysyłać będzie informacje na ogólny adres firmowy. Powyższe nigdy nie będzie traktowane jako tzw. „niezamówiona informacja handlowa”.
  5. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania komunikatów o których mowa w pkt. 4 §.2 wysyłając na adres rezygnacja@montemmedia.pl informacji o treści „rezygnacja”. E-mail musi być wysłany z adresu który ma być usunięty z bazy odbiorców komunikatów.
  6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta przy zamówieniu, Firma Montem Media zastrzega sobie prawo ograniczenia Klientowi możliwości korzystania z Serwisów internetowych do czasu uprawdopodobnienia przez Klienta, iż podał on prawdziwe dane. Firma Montem Media wskaże Klientowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas zamówienia.
  7. Firma Montem Media zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Zamawiających przez przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu materiałów w Serwisach internetowych i/lub publikacjach drukowanych, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisach internetowych. Firma Montem Media może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia w każdym czasie, bez dodatkowego powiadamiania.
  8. Do stosunków między Firmą Montem Media a Zamawiającym stosuje się prawo polskie.
  9. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Firmą Montem Media a Zamawiającym sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z umowy jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy.

  §3 - OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający usługi w serwisach internetowych zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisów internetowych, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej.
2. Przesłania materiałów do stworzenia prezentacji internetowej lub projektu graficznego do druku lub podanie Firmie Montem Media drogą e-mailową informacji szczegółowych o możliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie WWW Zamawiającego lub innym w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Za moment złożenia zamówienia poczytuje się – otrzymanie sms,  e-maila, faksu lub listu z danymi Zamawiającego.
3. Zamawiający, który nie dotrzyma terminu o którym mowa w §3 pkt 2., pozostaje zobowiązanym do uiszczenia płatności za zamówioną usługę, nawet jeżeli zostanie ona wykonana z opóźnieniem przez Montem Media; powyższe oznacza również, że brak przesłania materiałów lub projektu oznacza zgodę Zamawiającego na projekt wykonany przez Operatora na podstawie posiadanych (zebranych) materiałów i prawo do domagania się pełnej zapłaty wg zasad opisanych poniżej.
4. Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z wykonanym projektem, przekazania poprawek w terminie nie przekraczającym 3 dni robocze od chwili wykonania i przesłania wykonanego projektu na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego lub w przypadku braku takiego adresu na adres z którego zostało wysłane Zamówienie. Operator nie jest zobowiązany do uwzględnienia kolejnych poprawek Zamawiającego zgłoszonych jako nowe poprawki po przedstawieniu Zamawiającemu zmodyfikowanego projektu. W takim przypadku poczytywać się będzie, że zaakceptowanym projektem jest zmodyfikowany przez Operatora projekt.
5. W przypadku braku akceptacji lub przekazania poprawek po upływie terminu 3 dni roboczych od momentu przesłania projektu Montem Media ma prawo zamieszczenia projektu w formie zaproponowanej przez Montem Media.
6. Zamawiający ma obowiązek uiszczenia płatności za zamówioną usługę w wyznaczonym terminie nawet w przypadku wskazanym w poprzednim punkcie. Powyższe oznacza również, że brak przesłania materiałów lub projektu oznacza zgodę Zamawiającego na projekt wykonany przez Operatora na podstawie posiadanych (zebranych) materiałów i prawo do domagania się przez Operatora pełnej zapłaty wg zasad opisanych poniżej.
7. W przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże żadnych danych dla wykonania projektu pomimo złożonego zamówienia, a Operator nie wykona projektu reklamy w oparciu o dane Zamawiającego posiadane z innych źródeł, poczytywać się będzie, że Operatorowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu rezerwacji miejsca na reklamę Zamawiającego w wysokości 90% wartości zamówienia, pomimo braku realnej emisji reklamy. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od momentu złożenia zamówienia.

§4 - ZOBOWIĄZANIA OPERATORA
Firma Montem Media zobowiązuje się do:
1. Wykonania projektów do publikacji w serwisach internetowych w terminie około 4-6 dni roboczych począwszy od chwili dostarczenia materiałów przez Zamawiającego.

 1. Wykonania projektów do publikacji drukowanych w terminie około 6 dni roboczych począwszy od momentu dostarczenia materiałów przez Zamawiającego.
  3. Wysyłki drogą mailową zakupionych treści reklamowych do określonej ilości odbiorców (jednocześnie Montem Media zastrzega sobie możliwość zmiany umówionej ilości odbiorców, w zakresie plus/minus 30% odbiorców).
  4. Przedstawiania treści reklamowych użytkowników na portalu w terminie zbliżonym do terminu ustalonego z klientem podczas złożenia zamówienia, oraz do wysyłek treści reklamowych do odbiorców znajdujących się w bazie odbiorców. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do moderowania ilością wcześniej przedstawianych odbiorców bez powiadomienia użytkowników portali, przy czym w każdym przypadku grupa odbiorców nie będzie niższa aniżeli 30% umówionej grupy odbiorców.
  5. Wykonania usługi reklamowej w terminie wskazanym w zamówieniu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień złożonych w terminie po 20 dniu danego miesiąca, Operator może realizować usługę (umieszczenie w katalogu) w katalogu kolejnym lub kolejnym miesiącu newslettera, lub na kolejnych targach.

  §5 - WARUNKI ROZLICZENIA USŁUG

 2. Strony zgodnie uznają, że rozliczenie usług będzie następowało w terminie 7 dni od momentu przesłania zamówienia przez Zamawiającego, niezależnie od faktu, czy Zamawiający potwierdził warunki jej realizacji odrębnie. W przypadku, gdy usługa jest realizowana zgodnie z zamówieniem w terminie odroczonym (np. emisja w katalogu drukowanym, emisja w katalogu rozdawanym na targach, uczestnictwo w biuletynie elektronicznym we wskazanych miesiącach itp) poczytywać się, że będzie, że datą realizacji usługi jest wykonanie i przesłanie projektu przez Operatora.
  2. Faktury z 7-dniowym terminem płatności będą wystawiane w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego. Operator nie odpowiada za kompletność takich danych ani za ich prawdziwość.
  3. Strony zgodnie ustalają, że jakiekolwiek zaniedbania ze strony Zamawiającego, polegające na braku kontaktu z Operatorem, nieprzesłaniu mu danych do realizacji reklamy, braku akceptacji projektu, opóźnienia w wykonywaniu przez Zamawiającego jego obowiązków itp. pozostają bez wpływu na należne Operatorowi wynagrodzenie.
 • 6 - REZYGNACJA
 1. Klientowi przysługuje rezygnacja w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia.
 2. Operatorowi przysługuje rezygnacja z wykonania usługi w terminie 14 dni od momentu przyjęcia zamówienia.
 3. Zamawiający może zrezygnować z zamówionej usługi w nastepujący sposób:

- drogą e-mailową wysyłając e-mail na adres: rezygnacja@montemmedia.pl

- listownie na adres: Montem Media Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 10f; 80-175 Gdańsk
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2016 r.